Årshjulet


 LØPENDE FRISTER FOR IDRETTSLAG 

Fristene er ordinære frister ved normale driftsår. 

 1. Mars Søknad om mva-kompensasjon

 10. Mars Innrapportering av treningstid

15.Mars Søknad om treningstid i kommunale haller og gymsaler, Øvre Eiker kommune. Sesongbooking gjøres i BookUp

Innen utgangen av Mars
Idrettsrådets årsmøte avholdes.

1. April Søknad om støtte til trener-/instruktøropplæring forutsatt økonomisk grunnlag for tildeling. Maks støtte 20 000 pr tildeling.

Innen 10. April Frist for innsendelse av årsmøtepapirer (innkalling, årsmelding, regnskap og budsjett)

10. Mai Klubbene innrapporterer planlagt treningstid

10.Mai Klubbene rapporterer antall medlemmer, samt hvor mange som bor utenfor kommunen

15.Mai Idrettsrådet søker kommunen om driftsstøtte, basert på medlemstall

15.Mai Idrettsrådet søker kommune om husleiestøtte, basert på klubbens treningsaktivitet

15. Juni Varsel om søknad om spillemidler til idrettsrådet

1.September Forslag til nye anlegg som skal rulleres inn i anleggsplan.

15. September Søknad om driftstilskudd til organisering av allidrettsgrupper

1.Oktober Søknad om støtte til trener-/instruktøropplæring forutsatt økonomisk grunnlag for tildeling. Maks støtte 20 000 pr tildeling.

Oktober  Idrettsrådets ledermøte avholdes innen utgangen av oktober.

 

Løpende frist  Søknad om rentefrie lån (herunder forskuttering av spillemidler og momskompensasjon) og investeringstilskudd.