Øvre Eiker Idrettsråd

Øvre Eiker Idrettsråd

Bindeleddet mellom idrettslag og kommune

Årshjulet

 LØPENDE FRISTER FOR IDRETTSLAG 

Fristene er ordinære frister ved normale driftsår. Pga Covid-19  ble årsmøte utsatt og avholdt  10. Juni 2020.

15. Januar
Frist for å oversende liste over de anlegg det ønskes driftsstøtte til. Anlegg er i denne sammenheng alt fra tyngre/spesielt utstyr til baner og klubbhus. (Ta utgangspunkt i forrige års søknad) Det kan søkes om driftstøtte til anlegg som er eller har vært i bruk det siste året. (Stikkontroller må påregnes.)

15. Januar
Frist for søknad om småanleggsmidler. Ingen søknadsskjema. (Se nærmere spesifikasjon, nederst på siden)

1. Mars
Søknad om kommunalt tilskudd via idrettsrådet. Revisorgodkjent regnskap kan ettersendes. Søknad om midler til toppidrettsutøvere/talenter må sendes separat. Leder møte samling ble utsatt til 2021 slik at medlemmer kan møtes. Ny dato og innkalling sendes inn separat.

Innen 31.Mars
Idrettsrådets årsmøte avholdes.

April
Søknad om kulturmidler. Idrettslag kan søke på noen av tilskuddsordningene, men det er begrensede muligheter.

1. Mai
Frist for å dokumentere utgifter i forhold til tildelte småanleggsmidler

15. Juni
Varsel om søknad om spillemidler til idrettsrådet

1. September
Forslag til nye anlegg som skal rulleres inn i anleggsplan.

15. Oktober
Ferdig konkrete søknader om spillemidler og kommunale midler til nyanlegg.

Oktober
Idrettsrådets ledermøte avholdes innen utgangen av oktober.

1. November
Søknad om driftstilskudd til organisering av all-idrettsgrupper.

Søknad om småanleggsmidler.
Ordninger omfatter anskaffelse av utstyr til å drive aktivitet i idrettslagene, typisk kostnadsramme kr 5.000 – kr 35.000. Dette er ingen absolutte grenser. Dersom en søker om midler til flere «anlegg», må disse prioriteres i søknaden. Det kan kun søkes om midler til anskaffelser fremover i tid. Tildelingen skjer basert på antall medlemmer i den aktuelle klubben, samt tidligere tildelinger siste fem år. Kvitteringer på anskaffelser, må være sammenfallende med hva det er søkt om, må fremlegges for Idrettsrådet innen 1. mai, det året midlene blir bevilget/utbetalt.

Comments are closed.